OBC Checklists: TCMA Japanese Pro Baseball1979 TCMA Japanese Pro Baseball

1  Sadaharu Oh
2  Jinten Haku
3  Toshizo Sakamoto
4  Tony Muser
5  Makoto Matsubara
6  Masayuki Nakatsuka
7  Daisuke Yamashita
8  Koji Yamamoto
9  Sachio Kinugasa
10  Bernie Williams
11  Bobby Marcano
12  Koichi Tabuchi
13  Katsuya Nomura
14  Jack Maloof
15  Masahiro Doi
16  Hiroyuki Yamazaki
17  Vernon Law Coach
18  Dave Hilton
19  Katsuo Osugi
20  Tsutomu Wakamatsu
21  John Scott
22  Toru Sugiura
23  Akihiko Kondo Coach
24  Shintaro Mizutani
25  Tatsuro Hirooka Mgr
26  Kojiro Ikegaya
27  Yutaka Enatsu
28  Tomehiro Kaneda
29  Yoshihiko Takahashi
30  Jitsuo Mizutani
31  Adrian Garrett
32  Jim Lyttle
33  Takeshi Koba Mgr
34  Sam Ewing
35  Kazumi Takahashi
36  Kazushi Saeki
37  Masanori Murakami
38  Toshio Kato
39  Junichi Kashiwabara
40  Masaru Tomita
41  Bobby Mitchell
42  Mikio Sendoh
43  Chris Arnold
44  Charlie Manuel
45  Keiji Suzuki
46  Toru Ogawa
47  Shigeru Ishiwata
48  Kyosuke Sasaki
49  Iwao Ikebe
50  Kaoru Betto Mgr
51  Gene Martin
52  Felix Millan
53  Mitsuo Motoi
54  Tomio Tashiro
55  Shigeo Nagashima Mgr
56  Yoshikazu Takagi
57  Keiichi Nagasaki
58  Rick Krueger
59  John Sipin
60  Osao Shibata
61  Isao Harimoto
62  Shigeru Takada
63  Michiyo Arito
64  Hisao Niura
65  Teruhide Sakurai
66  Yoshito Oda
67  Leron Lee
68  Carlos May
69  Frank Ortenzio
70  Leon Lee
71  Mitsuru Fujiwara
72  Senichi Hoshino
73  Tatsuhiko Kimata
74  Morimichi Takagi
75  Yasunori Oshima
76  Yasushi Tao
77  Wayne Garrett
78  Bob Jones
79  Toshio Naka Mgr
80  Don Blasingame Mgr
81  Mike Reinbach
82  Masashi Takenouchi
83  Masayuki Kakefu
84  Katsuhiro Nakamura
85  Shigeru Kobayashi
86  Lee Stanton
87  Takenori Emoto
88  Sohachi Aniya
89  Wally Yonamine Coach
90  Kazuhiro Yamauchi Mgr


OBC: A Tradition of Excellence since 1991
Old Baseball Cards (OBC), copyright © 1991 -
Unauthorized use of the material contained
on this page is strictly prohibited.