Shakey's 1977 Checklist

Baseball

Regional

Shakey's

1977

1

Connie Mack

Baseball

Regional

Shakey's

1977

2

John McGraw

Baseball

Regional

Shakey's

1977

3

Cy Young

Baseball

Regional

Shakey's

1977

4

Walter Johnson

Baseball

Regional

Shakey's

1977

5

Grover C. Alexander

Baseball

Regional

Shakey's

1977

6

Christy Mathewson

Baseball

Regional

Shakey's

1977

7

Lefty Grove

Baseball

Regional

Shakey's

1977

8

Mickey Cochrane

Baseball

Regional

Shakey's

1977

9

Bill Dickey

Baseball

Regional

Shakey's

1977

10

Lou Gehrig

Baseball

Regional

Shakey's

1977

11

George Sisler

Baseball

Regional

Shakey's

1977

12

Cap Anson

Baseball

Regional

Shakey's

1977

13

Jimmie Foxx

Baseball

Regional

Shakey's

1977

14

Rogers Hornsby

Baseball

Regional

Shakey's

1977

15

Nap Lajoie

Baseball

Regional

Shakey's

1977

16

Eddie Collins

Baseball

Regional

Shakey's

1977

17

Pie Traynor

Baseball

Regional

Shakey's

1977

18

Honus Wagner

Baseball

Regional

Shakey's

1977

19

Ty Cobb

Baseball

Regional

Shakey's

1977

20

Babe Ruth

Baseball

Regional

Shakey's

1977

21

Joe Jackson

Baseball

Regional

Shakey's

1977

22

Tris Speaker

Baseball

Regional

Shakey's

1977

23

Ted Williams

Baseball

Regional

Shakey's

1977

24

Joe DiMaggio

Baseball

Regional

Shakey's

1977

25

Stan Musial

Baseball

Regional

Shakey's

1977

A0

Earl Averill

Baseball

Regional

Shakey's

1977

B0

Johnny Mize

Baseball

Regional

Shakey's

1977

C0

Bob Johnson