Sports Card Set Checklists
Printer-friendly version
1952 Kagome Menko Japan
1 Kaoru Betto
2 Takeshi Doigaki
3 Yoshiyuki Iwamoto
4 Masayasu Kaneda
5 Tetsuharu Kawakami
6 Shoji Nagasawa
7 Jiro Noguchi
8 Shigeru Sugishita