Sports Card Set Checklists
Printer-friendly version
1947 Diecut Menko Japan
1 Takeshi Doigaki
2 Taju Hitokoto
3 Tetsuharu Kawakami
4 Hiroyoshi Komatsubara
5 Hiroshi Oshita
6 Hideo Shimizu